کیسه زیست تخریب پذیر در انواع مختلف دسته دار و زباله تولید شده به طوری که در ساخت آن از پولیمرهای تجزیه پذیر بر پایه گیاهی و نانو یا با افزودن اکسو زیست تخریب پذیر به پولیمر منجر به تخریب پذیری آن در محیط زیست می شود. برخی به اشتباه این کیسه ها را با پلاستیک نانو برای میوه اشتباه میگیرند و باید توجه داشت برای خرید کیسه های زیست تخریب پذیر و پلاستیک نانو باید از مشاورین فروش مشورت گرفت.